Liderlik İle İlgili İngilizce Sözler ve Anlamları
1234

Liderlik İle İlgili İngilizce Sözler ve Anlamları

Liderlik ile ilgili sözler, sizler için özenle hazırlandı. Ünlü kişilerce tanımlanmış liderlik sözleri, İngilizce sözler ve anlamları şeklinde bu yazıda paylaşılacak. Eğer lider olduğunuzu düşünüyorsanız bu anlamlı sözler tam da size göre.

Liderlik, bir konu veya işte öncü olmaktır. Diğer kişilerce takip edilen liderler, yapılan bir işte veya olan bir konuda öne çıkan ve düzeni sağlayarak hedefe ulaşmada kilit rol oynayan kişilerdir. Gerek sosyal yaşamımızda gerekse iş hayatımızda liderler hep vardır. Lideri olmayan bir ordu, dağılmaya mahkûmdur.

Biz de bu yazımızda liderlik ile ilgili sözler üzerine yazmak istedik. Liderlikle ilgili İngilizce sözler ve anlamlarını geçmişte ünlü kişiler tarafından söylenmiş cümlelerle okuyacaksınız. Lafı fazla uzatmadan İngilizce liderlik sözleri ve anlamlarını okumaya başlayabiliriz.

Liderlik İle İlgili Sözler

Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. – Jack Welch

Lider olmadan önce başarı tamamen kendinizi büyütmektir. Lider olduğunuzda başarı tamamen başkalarını büyütmektir. – Jack Welch

My jobs as a leader is to make sure everybody in the company has great opportunities, and that they feel they’re having a meaningful impact. – Larry Page

Lider olarak işlerim şirketteki herkesin büyük fırsatlara sahip olmasını ve anlamlı bir etkiye sahip olduklarını hissetmelerini sağlamak. – Larry Page

Innovation distinguishes between a leader and a follower. – Steve Jobs

Yenilik, liderle takipçiyi birbirinden ayırır. – Steve Jobs

All leaders lead by example…whether they intend to or not.

Tüm liderler örnek olarak önderlik ederler … niyet edip etmeseler de.

Leadership is something you earn, something you’re chosen for. You can’t come in yelling, ‘I’m your leader!’ If it happens, it’s because the other guys respect you. – Ben Roethlisberger

Liderlik kazandığınız bir şey, seçtiğiniz bir şeydir. “Ben senin liderinim!” Diye bağıramazsın. Eğer olursa, diğer adamlar sana saygı duyuyorlar. – Ben Roethlisberger

The leader is one who, out of the clutter, brings simplicity… Out of discord, harmony… And out of difficult, opportunity. – Albert Einstein

Lider, dağınıklıktan basitlik getiren… Uyuşmazlıktan, uyumdan… Ve zor, fırsattan. – Albert Einstein

İlginizi çekebilir: Einstein Sözleri

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position. – Brian Tracy

İnsanların gönüllü olarak takip edeceği türden bir lider olun; unvanınız veya pozisyonunuz olmasa bile. – Brian Tracy

Liderlikle İlgili İngilizce Sözler ve Anlamları

You don’t lead by pointing and telling people some place to go. You lead by going to that place and making a case. – Ken Kesey

İnsanlara gidecekleri yeri işaret ederek söyleyerek liderlik yapmazsınız. Oraya gidip bir dava açarak önderlik edersiniz. – Ken Kesey

People buy into the leader before they buy into the vision. – John C. Maxwell

İnsanlar vizyona girmeden önce lideri satın alırlar. – John C. Maxwell

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems. – Brian Tracy

Liderler çözümler hakkında düşünür ve konuşur. İzleyiciler problemler hakkında düşünür ve konuşurlar. – Brian Tracy

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader. – John Quincy Adams

Hareketleriniz başkalarına daha fazla hayal kurmaları, daha fazla bilgi edinmeleri, daha fazla şey yapmaları ve daha fazla olmaları için ilham verirse, bir lidersiniz. – John Quincy Adams

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground. – Sir Winston Churchill

Ülke, kulaklarını yere tutan liderlere bakmakta zorlanacak. – Sir Winston Churchill

A competent leader can get efficient service from poor troops, while on the contrary an incapable leader can demoralize the best of troops. – John J. Pershing

Yetkin bir lider fakir birliklerden verimli hizmet alabilirken, tam tersine aciz bir lider en iyi askerleri demoralize edebilir. – John J. Pershing

Leaders aren’t born, they are made. And they are made just like anything else, through hard work. And that’s the price we’ll have to pay to achieve that goal, or any goal. – Vince Lombardi

Liderler doğmaz, yapılırlar. Ve her şey gibi, sıkı çalışmalarla yapılırlar. Ve bu hedefe veya herhangi bir hedefe ulaşmak için ödemek zorunda olduğumuz fiyat budur. – Vince Lombardi

Liderlik Sözleri

Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate and doubt to offer a solution everybody can understand. – Colin Powell

Büyük liderler, herkesin anlayabileceği bir çözüm sunmak için tartışmayı, tartışmayı ve şüphe uyandırabilen neredeyse her zaman büyük sadeleştiricilerdir. – Colin Powell

As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others. – Bill Gates

Gelecek yüzyıla baktığımızda, liderler başkalarını güçlendirenler olacak. – Bill Gates

A genuine leader is not a searcher for consensus but a molder of consensus. – Martin Luther King, Jr.

Gerçek bir lider fikir birliği arayışında değil, fikir birliğinin kalıpçısıdır. – Martin Luther King, Jr.

You don’t lead by hitting people over the head—that’s assault, not leadership. – Dwight D. Eisenhower

İnsanların başına vurarak liderlik yapmazsınız – bu saldırıdır, liderlik değil. – Dwight D. Eisenhower

A leader. . .is like a shepherd. He stays behind the flock, letting the most nimble go out ahead, whereupon the others follow, not realizing that all along they are being directed from behind. – Nelson Mandela

Lider. . Çoban gibidir. Sürünün arkasında kalır, en çevikliğin öne çıkmasına izin verir, bunun üzerine diğerleri takip eder, tüm tarafların arkadan yönlendirildiğini fark etmez. – Nelson Mandela

Liderlik sözleri üzerine yazdığımız yazımızın sonuna geldik. Sizler de bildiğiniz İngilizce veya Türkçe liderlik ile ilgili sözler ve anlamlarını bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca daha önce yazdığımız İngilizce Motivasyon Sözleri ve Anlamları yazımıza da göz atmanızı öneririz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...