William Shakespeare İngilizce Sözleri
1962

William Shakespeare İngilizce Sözleri

William Shakespeare İngilizce sözleri ve anlamları sizler için derlendi. William Shakespeare İngilizce sözleri sizi birçok konuda etkileyecek.

Bu yazımızda ünlü şair, oyun yazarı ve oyuncu William Shakespeare tarafından söylenmiş İngilizce güzel sözleri paylaşıyoruz. Umarız ki İngilizce’nizin gelişmesine ve İngilizce konuşmalarınızın zenginleşmesine bir faydamız olur.

İngilizce William Shakespeare Sözleri

A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.

Bir aptal kendini akıllı olduğunu düşünür, ama bilge bir adam kendini aptal olarak bilir.

Good night, good night! Parting is such sweet sorrow, that I shall say good night till it be morrow.

İyi geceler iyi geceler! Ayrılmak o kadar tatlı bir üzüntü ki, yarına kadar iyi geceler diyeceğim.

There is nothing either good or bad but thinking makes it so.

İyi ya da kötü hiçbir şey yoktur, ancak düşünme bunu yapar.

It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.

Kaderimizi tutmak yıldızlarda değil kendimizde.

Though she be but little, she is fierce.

O küçük ama küçük olmasına rağmen, o şiddetli.

Love all, trust a few, do wrong to none.

Hepsini sev, bir kaçına güven, hiç kimseye yanlış yapma.

Doubt thou the stars are fire, Doubt that the sun doth move. Doubt truth to be a liar, But never doubt I love.

Şüphesiz yıldızların ateş olduğuna şüphe et, güneşin hareket etmesinden şüphelen. Yalancı olmak gerçeği şüphe, ama sevdiğim asla şüphe.

Our doubts are traitors and make us lose the good we oft might win by fearing to attempt.

Şüphelerimiz haindir ve teşebbüs etmekten korkarak kazanabileceğimiz iyiliği kaybetmemize neden olur.

How far that little candle throws its beams! So shines a good deed in a naughty world.

Bu küçük mum ne kadar uzağa ışınlarını atar! Yani yaramaz bir dünyada iyi bir iş parlar.

Listen to many, speak to a few.

Çok dinle, az konuş.

İlginizi çekebilir: Bom Marley Sözleri

Shakespeare İngilizce Sözleri

The course of true love never did run smooth.

Gerçek aşkın seyri hiç pürüzsüz olmamıştı.

There’s no art to find the mind’s construction in the face.

Aklın yapısını suratında bulmak için hiçbir sanat yok.

To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.

Kendini doyurmak için doğru olmalı ve bunu takip etmeli, günün gecesi, o zaman hiçbir erkeğe yanlış olamaz.

The empty vessel makes the loudest sound.

Boş gemi en yüksek sesi çıkarır.

If it be a sin to covet honor, I am the most offending soul.

Şeref duymanın günahı olursa, en rahatsız edici insan benim.

When we are born we cry that we are come to this great stage of fools.

Doğduğumuzda aptalların bu büyük aşamasına geldiğimiz için ağlıyoruz.

Like as the waves make towards the pebbl’d shore, so do our minutes, hasten to their end.

Dalgaların çakıl taşlı kıyıya doğru yaptığı gibi, dakikalarımızı da sonuna kadar hızlandırın.

Lord, Lord, how subject we old men are to this vice of lying!

Tanrım, Tanrım, nasıl yaşlı adamlar bu yalancı yardımcısına tabi!

Women may fall when there’s no strength in men.

Erkeklerde güç olmadığında kadınlar düşebilir.

What’s done can’t be undone.

Yapılanlar geri alınamaz.

Reputation is an idle and most false imposition; oft got without merit, and lost without deserving.

İtibar boşta ve en yanlış dayatmadır; hak etmeden hak etti ve hak etmeden kaybetti.

Words without thoughts never to heaven go.

Düşüncesiz sözler asla cennete gitmez.

Words without thoughts never to heaven go.

Düşüncesiz sözler asla cennete gitmez.

Love is too young to know what conscience is.

Aşk, vicdanın ne olduğunu bilmek için çok genç.

İlginizi çekebilir: Necip Fazıl Sözleri

İngilizce Shakespeare Sözleri ve Anlamları

It is the stars, The stars above us, govern our conditions.

Yıldızlar, üstümüzdeki yıldızlar şartlarımızı yönetir.

Truly, I would not hang a dog by my will, much more a man who hath any honesty in him.

Gerçekten, köpeğimi isteğime göre asmam, içinde dürüstlüğü olan bir adam.

In time we hate that which we often fear.

Zamanla sık sık korktuğumuzdan nefret ediyoruz.

Mind your speech a little lest you should mar your fortunes.

Konuşmana biraz tahammül et, servetlerinle evlenmelisin.

How oft the sight of means to do ill deeds makes ill deeds done!

Nasıl kötü işler yapmak anlamına gelir görme iş yapmaz!

Love is not love that alters when it alteration finds.

Aşk, değiştiği zaman değiştiren aşk değildir.

Men shut their doors against a setting sun.

Erkekler kapılarını batan güneşe karşı kapattılar.

Better a witty fool than a foolish wit.

Aptal bir zekâdan ziyade esprili bir aptal.

When words are scarce they are seldom spent in vain.

Kelimeler kıt olduğunda nadiren boşuna harcanırlar.

If music be the food of love, play on.

Eğer müzik aşkın gıdasıysa, çal.

Give every man thy ear, but few thy voice.

Her adama kulağını ver ama çok az.

Life is as tedious as twice-told tale, vexing the dull ear of a drowsy man.

Hayat iki kez anlatılan bir hikaye kadar sıkıcı ve uykulu bir adamın donuk kulağını rahatsız ediyor.

As he was valiant, I honour him. But as he was ambitious, I slew him.

Yiğit olduğu için onu onurlandırıyorum. Ama hırslı olduğu için onu çarptım.

Having nothing, nothing can he lose.

Hiçbir şeye sahip olmadığında hiçbir şey kaybedemez.

How poor are they that have not patience! What wound did ever heal but by degrees?

Sabırlı olmayanlar ne kadar fakir! Hangi yarayı daha önce tamamen düzeltti?

İlginizi çekebilir: İngilizce İbni Sina Sözleri

Ünlü William Shakespeare Sözleri

Sweet mercy is nobility’s true badge.

Tatlı merhamet, asaletin gerçek rozetidir.

With mirth and laughter let old wrinkles come.

Neşe ve kahkaha ile yaşlı kırışıklıklar gelsin.

There’s not a note of mine that’s worth the noting.

Kayda değer bir notum yok.

A man loves the meat in his youth that he cannot endure in his age.

Bir erkek, gençliğinde, yaşına dayanamayacağı eti sever.

He does it with better grace, but I do it more natural.

Daha iyi bir lütufla yapıyor, ama ben daha doğal yapıyorum.

Things done well and with a care, exempt themselves from fear.

İşler iyi yapıldı ve özenle kendilerini korkudan muaf tuttu.

There’s place and means for every man alive.

Yaşayan her erkek için yer ve araçlar var.

Many a good hanging prevents a bad marriage.

Pek çok iyi takılma kötü bir evliliği önler.

Now is the winter of our discontent.

Şimdi hoşnutsuzluğumuzun kışı.

There’s no art to find the mind’s construction in the face.

Aklın yapısını suratında bulmak için hiçbir sanat yok.

When we are born we cry that we are come to this great stage of fools.

Doğduğumuzda aptalların bu büyük aşamasına geldiğimiz için ağlıyoruz.

As he was valiant, I honour him. But as he was ambitious, I slew him.

Yiğit olduğu için onu onurlandırıyorum. Ama hırslı olduğu için onu çarptım.

Our peace shall stand as firm as rocky mountains.

Barışımız kayalık dağlar kadar sağlam kalacaktır.

What’s done can’t be undone.

Yapılanlar geri alınamaz.

Pleasure and action make the hours seem short.

Zevk ve hareket, saatlerin kısa görünmesini sağlar.

I wasted time, and now doth time waste me.

Zamanımı boşa harcadım ve şimdi de zamanımı boşa harcıyorum.

En güzel İngilizce sözler ve anlamlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Siz de eklemek istediğiniz sözleri aşağıdaki yorum alanından bizlere ulaştırabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...