Gül ile İlgili Sözler İngilizce – Türkçe
1849

Gül ile İlgili Sözler İngilizce – Türkçe

Gül ile ilgili sözler her zaman ihtiyacımız olabilir. İngilizce gül ile ilgili sözler ve anlamlarını sizler için derledik. Hepsi İngilizce kısa sözlerden oluşuyor.

Güller sadece duyguları ve özellikleri temsil etmez; ayrıca bize birçok yaşam dersi de öğretebilirler. Hayatta kalmak ve olması gerektiği kadar güçlü olmak için dikenleri geliştirdiklerine bakın. Ve bu dikenlere rağmen, onlar kadar güzel ve çekici kalırlar.

Çiçeklendikten ve bir süre nefes kesici güzellikte kaldıktan sonra, yaprakları soluyor ve ne yaparsak yapalım, solmalarını engelleyemiyoruz. Bu bize hiçbir şeyin kalıcı olmadığını, bu yüzden hayattan en iyi şekilde yararlanmamız gerektiğini öğretir.

Size daha fazla ilham vermek için, işte size hayatınızı ve yaşama şeklinizi yeniden düşündürecek en iyi İngilizce gül ile ilgili sözler ve anlamları.

ingilizce gül ile ilgili sözler ve anlamları

Gül ile İlgili Sözler

I’d rather have roses on my table than diamonds on my neck. – Emma Goldman

Masamda güllerimi boynumdaki pırlantalardan çok tercih ederim. – Emma Goldman

If you really screw up, send roses. – Letitia Baldrige

Eğer gerçekten batırırsan, gül gönder. – Letitia Baldrige

No rose without a thorn. – French Proverb

Diken olmadan gül olmaz. – Fransız Atasözü

Smell the roses. Smell the coffee. Whatever it is that makes you happy. – Rita Moreno

Gülleri kokla. Kahveyi kokla. Bu her neyse seni mutlu ediyor. – Rita Moreno

My life is part humor, part roses, part thorns. – Bret Michaels

Hayatım yarı mizah, yarı güller, yarı dikenler. – Bret Michaels

Take time to smell the roses. – Proverb

Gülleri koklamak için zaman ayırın. – Atasözü

Roses are red, violets are blue, I’m schizophrenic, and so am I. – Oscar Levant

Güller kırmızı, menekşeler mavi, şizofrenim ve ben de öyleyim. – Oscar Levant

Won’t you come into the garden? I would like my roses to see you. – Richard Brinsley Sheridan

Bahçeye gelmeyecek misin? Güllerimin seni görmesini istiyorum. – Richard Brinsley Sheridan

Roses fall, but the thorns remain. – Dutch Proverb

Güller düşer, ancak dikenler kalır. – Hollanda Atasözü

My favourite flowers are English country roses – I had a bouquet of them for my wedding. – Kate Moss

En sevdiğim çiçekler İngiliz kır gülleri – Düğünüm için onlardan bir buket vardı. – Kate Moss

A rose’s rarest essence lives in the thorn. – Rumi

Bir gülün nadir esansı dikende yaşar. – Rumi

İlginizi çekebilir: İngilizce Mevlana Celaleddin Rumi Sözleri (Quotes) ve Anlamları

A thorn defends the rose, harming only those who would steal the blossom. – Chinese Proverb

Bir diken gülü savunur, sadece çiçeği çalanlara zarar verir. – Çin atasözü

ingilizce anlamlı sözler

Gül İle İlgili Kısa Sözler

The red rose whispers of passion, And the white rose breathes of love; O, the red rose is a falcon, And the white rose is a dove. – John Boyle O’Reilly

Kırmızı gül tutku fısıldar, Ve beyaz gül sevginin nefesini; O, kırmızı gül bir şahin, Ve beyaz gül bir güvercin. – John Boyle O’Reilly

It is the time you have spent on your rose that makes her so important. – Antoine De Saint-Exupery

Gülünü harcadığın zaman, onu çok önemli kılan şey. – Antoine de Saint-Exupéry

If the rose is beautiful flower, it is also because it opens itself. – Charles De Leusse

Gül güzel bir çiçek ise, o da kendisini açar çünkü. – Charles De Leusse

The sharp thorn often produces delicate roses. – Ovid

Keskin diken genellikle hassas güller üretir. – Ovid

A rose must remain with the sun and the rain or its lovely promise won’t come true. – Ray Evans

Bir güneş gülle kalmalı ve yağmur ya da onun güzel vaadi gerçekleşmeyecek. – Ray Evans

It will never rain roses: when we want to have more roses we must plant more trees. – George Eliot

Asla gül yağmayacak: Daha fazla gül almak istediğimizde daha fazla ağaç dikmeliyiz. – George Eliot

Some people are always grumbling because roses have thorns; I am thankful that thorns have roses. – Alphonse Karr

Bazı insanlar her zaman homurdanır, çünkü güllerin dikenleri vardır; Bu tacın güllere sahip olmasına minnettarım. – Alphonse Karr

Truths and roses have thorns about them. – Henry David Thoreau

Gerçekler ve güller dikenlere sahiptir. – Henry David Thoreau

True love is like little roses, sweet, fragrant in small doses. – Ana Claudia Antunes

Gerçek aşk küçük güller gibidir, tatlı, küçük dozlarda kokulu. – Ana Claudia Antunes

Gül İle İlgili Anlamlı Sözler

You may break, you may shatter the vase, if you will, But the scent of the roses will hang round it still. – Thomas Moore

Kırabilirsin, vazoya paramparça edebilirsin, istersen, Ama güllerin kokusu hala etrafına asılacak. – Thomas Moore

You can complain because roses have thorns, or you can rejoice because thorns have roses. – Ziggy

Güllerin dikenleri olduğu için şikayet edebilirsiniz, veya dikenlerin gülleri olduğu için sevinebilirsiniz. – Ziggy

İlginizi çekebilir: Gülmek ile İlgili İngilizce Sözler

One rose is enough for the dawn. – Edmond Jabes

Bir gül şafak için yeterli. – Edmond Jabes

But he that dares not grasp the thorn. Should never crave the rose. – Anne Bronte

Ama bu dikenleri kavramaya cesaret edemiyor. Asla gülü sevmemelisin. – Anne Bronte

If I had a rose for every time I thought of you, I’d be picking roses for a lifetime. – Swedish Proverb

Seni her düşündüğümde bir gülüm olsaydı, ömür boyu gül toplardım. – İsveç Atasözü

There is simply the rose; it is perfect in every moment of its existence. – Ralph Waldo Emerson

Sadece gül var; varlığının her anında mükemmeldir. – Ralph Waldo Emerson

Rose never propagandize its fragrant, but its own fragrance spreads surrounding. – Sukarno

Gül asla kokusunu yaymaz, fakat kendi kokusu çevreyi sayar. – Sukarno

A rose, isn’t quite as beautiful as it once was, when after its thorn pricks you. – Anthony Liccione

Bir gül, bir zamanlar eskisi kadar güzel değil, dikeninden sonra sizi inceler. – Anthony Liccione

We are like roses that have never bothered to bloom when we should have bloomed and it is as if the sun has become disgusted with waiting. – Charles Bukowski

Çiçeklenmemiz gereken zaman çiçek açmaya hiç uğraşmamış güller gibiyiz ve sanki güneş beklemeden iğrenmiş gibi. – Charles Bukowski

İngilizce Gül Sözleri ve Anlamları

The Rose is without an explanation; She blooms, because She blooms. – Angelus Silesius

Gül bir açıklama yapmıyor; O çiçek açar, çünkü o çiçek açar. – Angelus Silesius

A profusion of pink roses bending ragged in the rain speaks to me of all gentleness and its enduring. – William Carlos Williams

Yağmurda düzensizce yükselen pembe güllerden oluşan bir bolluk, bana tüm yumuşaklıklardan ve dayanıklılıktan bahseder. – William Carlos Williams

Those who don’t pick roses in summer won’t pick them in winter either. – German Proverb

Yazın gül toplayamayanlar da kışın toplamayacaklar. – Alman Atasözü

If the rose puzzled its mind over the question how it grew, it would not have been the miracle that it is. – J. B. Yeats

Gül, nasıl büyüdüğü sorusu üzerine zihnini şaşırttıysa, onun olduğu mucize olmazdı. – J.B. Yeats

The world is a rose; smell it and pass it to your friends. – Persian Proverb

Dünya bir gül; kokla ve arkadaşlarına ilet. – Farsça Atasözü

The rose does not bloom without thorns. True, but would that the thorns did not outlive the rose. – Richter

Gül diken olmadan çiçek değil. Doğru, ama dikenler gülü aşmadı. – Richter

The rose has thorns only for those who would gather it. – Chinese Proverb

Gül sadece toplayacak olanlar için dikenlere sahiptir. – Çin atasözü

İlginizi çekebilir: Gülümseme Üzerine İngilizce Sözler ve Anlamları

Bu yazımızda İngilizce gül ile ilgili sözler ve anlamlarını sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarız ki işinize yarar. Sizlerde bildiğiniz gül ile ilgili İngilizce sözler ve anlamlarını yorum alanından paylaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

2 Yorum

  Recep Hilmi Tufan

  Çeviriler size mi ait acaba?

  22 Eylül 2019 Cevapla
   İngilizce Sözler
   İngilizce Sözler

   Recep merhaba. Çevirileri bazen Google Translate ile bazen de kendimiz yapıyoruz. Hatalı cümleler fark ettiyseniz bizimle paylaşabilirsiniz. 🙂

   23 Eylül 2019 Cevapla

Bir cevap yazın

Yükleniyor...